Vallensbæk Håndbold

– Et sjovt sted at spille håndbold

Vallensbæk Håndbold - – Et sjovt sted at spille håndbold

Referat af generalforsamlingen 7. marts 2016

Generalforsamling i Vallensbæk Idrætsforening af 1939 – Håndboldafdelingen

Mandag den 7. marts  2016 kl. 19:00 i Vallensbæk Idrætscenter

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
  Lars Kongsgaard blev valgt til dirigent, samt der blev valgt 2 stemmetællere – Bitten Orland og Line Soldalen.Indkaldelsen til generelforsamlingen er blevet gjort rettidigt samt der har været annoncering i

  lokalaviser, på mediesider samt ved uddeling til medlemmer af håndboldklubben.

 1. Formandens/bestyrelsens beretning
  Michal Taskov fremlagde kort gennemgang af året der er gået.Ved sidste års generalforsamling blev der nedsat en bestyrelse på 4, hvor af de 2 valgte af udtræde af bestyrelsen i sommeren 2015, samt formanden Mette Rydholt udtrådte ligeledes før tid.

  Resterende i bestyrelsen var, Kasserer Poul Erik Sørensen samt Michal Taskov.

  Michal Taskov fortalte kort om sidste års, sæsonafslutningsfest på Egholmskolen, med deltagelse af ca. 130 personer.

  Der indgik ingen yderligere kommentarer til punkt 2.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab
  Kasserer Poul Erik Sørensen gennemgik regnskabet for året 2015, perioden 1.1.2015 – 31.12.2015.Der stilles spørgsmål til udgifter og indtægter for U 12 pige afd. da denne ikke se gå lige op. Der stilles spørgsmål til sponsorindtægter, og der oplyses ingen sponsorindtægter ved sidste års regnskab. Der stilles spørgsmål til bonusoptjeningen fra Sporty-me, der oplyses her, at uanset hvilket bonus der kan være tale om, er pengene blevet brug til andet indkøb af tøj, bl.a. til tumlinge samt U8 afd.

  Der indgik ingen yderligere kommentarer til punkt 3.

 2. a) Fastsættelse og godkendelse af kontingent for sæsonen 2016/2017Kontingentet har været uændret for sæson 2015/2016.

  Der stilles forslag om nedsættelse af kontingent for Senior ( årgang 1997 -) fra kr. 650 pr. halvår, til kr. 500 på halvår, for både dame- og herre senior.
  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  De øvrige årgangs kontingent fortsætter uændret.

  b) Fremlæggelse af budget
  Budgettet for år 2016, blev enstemmigt vedtaget.

 1. Indkomne forslag
  1) Nedsættelse af udvalg med 4-6 personer – som skal undersøge               muligheden for at finde sponsorer til spillertøj, deltager gebyr til
  stævner mm.Der meldte sig 3 til udvalget, bestående af:
  Lasse fra til U9 dreng
  Morten far til U10 dreng
  Camilla mor til U12 pige.

  Marianne Hansen, har brochure liggende klar, hvori der står                   beskrevet hvad en ny sponsor vil kunne forvente samt hvad
  pengene går til. Disse blev lavet af den forrige bestyrelse men
  aldrig taget i brug.

  2) Nye vedtægter til VI 39 Hovedforeningen til godkendelse.
  Der blev snakket og diskuteret retningslinjer for at Vallensbæk
  håndbold er en del, af de nye vedtægter for VI39 hovedforening.
  Der stilles spørgmål til, hvad hovedbestyrelsen gør for
  “håndbolden”, samt hvilken gavn det gør for os at være en del af
  VI39 hovedforenings vedtægter.

  Det vedtages, at den ny stiftede bestyrelse, skal gennemgå
  vedtægterne med kristiske øjne og derfra laves en vurdering,
  om ikke det vil være bedst, at Vallensbæk håndbold laver egne
  vedtægter, hvor ellers, der skal tage stilling til, om den nye
  bestyrelse vil godkende de nye vedtægter fra VI39 hovedforening.

6.Valg af bestyrelse: *

 •  Formand vælges i ulige årstal: Mette Rydholt – afgår som formand
 •  Kasserer vælges i lige årstal: Paul Erik Sørensen – på valg
 •  Bestyrelses medlem: Michael Taskov – ønsker ikke genvalg
 •  Bestyrelses medlem: Marianne Hansen – udtrådt af bestyrelsen
 •  øvrige bestyrelses medlemmer vælges for 2 år ad gangen
  Der anbefales 5-6 personer i bestyrelsen.Forud for afstemningen, stillede Michal Taskov forslag til, at der stemmes for, at der kan selvsuppleres, udenom en afstemning på en generalforsamling. Dette blev afvist med henvisning til, og jf. vedtægterne.

  Karsten Pedersen, U10 pige forældre ønskede at stille op som formand, og Finn Nicolaisen U12 drenge forældre ønskede ligeledes, at stille op som formand.
  Begge kandidater, fortalte om deres visioner og ønsker til, hvordan Vallensbæk Håndbold under deres formandsskab, skulle videreføres.

  6 stemmer til Karsten Pedersen som formand
  21 stemmer til Finn Nicolaisen som formand.

  Ny formand for Vallensbæk Håndbold, Finn Nicolaisen.

  Kasserer: Poul Erik Sørensen ønskede genvalg, og blev enstemigt valgt for ny periode.

  Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:
  Helle Markholt- U12 drenge forældre
  Lasse Knudsen -U9 drenge forældre
  Uffe Mathiesen- U9 drenge forældre
  Kim Langmarck – U9 drenge forældre
  Karsten Pedersen – U10 pige forældre

  Suppleant: Lars Kongsgaard meldte sig.

 1. Valg af revisorer
  Morten Hansen meldte sig og blev enstemigt valgt, U10 pige forældre
 1. Valg af 5 delegerede foruden formanden samt 2 suppleanter til hovedgeneralforsamlingen – som afholdes i april 2016 

  Dette punkt indlægges under punkt. 5 den nye bestyrelse fastsætter disse deltagere.

 1. Eventuelt
  Der stilles spørgsmål til, hvilke og hvor mange hold der er til næste sæson, samt hvem trænerstablen er/bliver.Formanden vil hurtigst muligt, samle og indkalde til møde, for fastlæggelse af næste sæson, med de nuværende samt nye trænere.

  Der takkes for god ro og orden.

  Mødet sluttede kl. 21.08

  Referent: Jannie Johansen

* For deltagelse i generalforsamlingen og valgbarhed: Ifølge ”Love for VI39” er følgende gældende:
Stemme og adgangsberettiget er alle aktive og passive medlemmer af afdelingen over 16 år. Medlemmer under 16 år har adgang til generalforsamling, men ingen stemmeret.

Ifølge Håndboldens egne vedtægter kan forældre/værge til medlemmer under 18 år deltage i den årlige generalforsamling og er valgbar til bestyrelsen.